Trang chủ Xuất khẩu lao động (page 4)
  • Tiền lương làm thêm ở Nhật Bản

    Theo quy định của luật pháp Nhật Bản, một tuần có 40 giờ làm thêm chính thức. Những giờ làm việc khác về nguyên tắc là giờ làm thêm. Cách tính lương làm thêm như sau : - Giờ làm...